:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
กองสวัสดิการสังคม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางวทัญญุตา กุนามา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนันทวดี เตจ๊ะวรรณ
พนักงานจ้าง
นางสาวพิชญา ท้าวอ้าย
พนักงานจ้าง