:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมพงษ์ ด้วงประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวรุ้งราวัลย์ เตมิยะ
คนงานทั่วไป
นายกฤตชัย ผานดอยแดน
พนักงานจ้าง
นายณรงกรณ์ กันยอง
พนักงานจ้าง