:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
กองส่งเสริมการเกษตร
นายสุรินทร์ โชตินันท์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสุนิสา สายสืบ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุรแก้วกล้า จันทบุตร
พนักงานจ้าง
นายสมบูรณ์ มะลิชัย
พนักงานจ้าง
นายสิทธิชัย เพียปาน
พนักงานจ้าง
นายมิตร ต๊ะมัง
พนักงานจ้าง
นายกนกพงษ์ ไผนันตา
พนักงานจ้าง
นายทองอินทร์ หล้าคำ
พนักงานจ้าง
นายจำนงค์ กุศล
พนักงานจ้าง