:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
สำนักปลัด
น.ส.พิมลศรี กาบบัว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนเรศ ไชยพูน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวประนอม ใบโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางดาราพิมพ์ ปันกาที
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววนิดา ปัญญาเพียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจรัล มูลย่อง
คนงานทั่วไป
นายประพัฒน์ ทาคำ
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์)
นายพัชรพล ใจพรมมา
พนักงานจ้าง
นายอนันต์ วงศ์สายะ
พนักงานจ้าง