:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
กองช่าง
นายสมศักดิ์ คำใจยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายเกรียงศักดิ์ กัณทะวงค์วาร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
นายชุติพนธ์ ชัยพูน
คนงานทั่วไป