:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
กองคลัง
นางสาวเรณู ใจเรือน
ผู้อำนวยการกองคลัง
0891912800
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นายณัฐวุฒิ ขยันขาย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางกาญจนา เรือนก๋องเงิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสุพัตรา ด้วงประสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววาทินี ไชยา
พนักงานจ้าง
นางสาวธนัฏฐา คำภิไร
พนักงานจ้าง
นายเจษฎากร จันทร์เป็ง
พนักงานจ้าง
นางสาวกรณิกา แก้วเหลา
พนักงานจ้าง
0612704790