:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)