ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 04 กุมภาพันธ์ 2559

 14 มกราคม 2559

 -

 -


 -

 -

 -

 -

 -

กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     ตั้งแต่เดือน     มกราคม  ถึง  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์   ของทุกปี
   ภาษีป้าย                    ตั้งแต่เดือน     มกราคม  ถึง  สิ้นเดือนมีนาคม      ของทุกปี
   ภาษีบำรุงท้องที่           ตั้งแต่เดือน     มกราคม  ถึง  สิ้นเดือนเมษายน     ของทุกปี

เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ
-    สำเนาบัตรประชาชน
-    สำเนาทะเบียนบ้าน
-    หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ถ้ามี)
-    สัญญาเช่า (ถ้ามี)       

ติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย 053-978099 /การคลัง
 -

 -


 -

 -

 -

 -

     1  2  3  [4] 


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th