ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่  3  และ  หมู่  6  ตำบลหนองปลาสะวาย
 27 มีนาคม 2561


 26 มีนาคม 2561

ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต. หนองปลาสวะาย
 08 มีนาคม 2561

ประกาศราคากลาง  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต. หนองปลาสวะาย
 27 กุมภาพันธ์ 2561


 19 มกราคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561
            ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    ตั้งแต่เดือน    มกราคม  ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
            ภาษีป้าย                   ตั้งแต่เดือน    มกราคม  ถึง  สิ้นเดือนมีนาคม    ของทุกปี
            ภาษีบำรุงท้องที่          ตั้งแต่เดือน    มกราคม  ถึง  สิ้นเดือนเมษายน     ของทุกปี

 เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ
-    สำเนาบัตรประชาชน
-    สำเนาทะเบียนบ้าน
-    หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ถ้ามี)
-    สัญญาเช่า (ถ้ามี)
           
ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายโทร.053-978099 ต่อ 17

ท้องถิ่นดี  ภาษีช่วย  ท้องถิ่นสวย  ภาษีสร้าง
     
หมายเหตุ  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการและไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายที่กำหนด


 06 มกราคม 2561


 28 ธันวาคม 2560


 27 ธันวาคม 2560


 18 ธันวาคม 2560


 18 ธันวาคม 2560

ราคากลางซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองสูน  1
 14 ธันวาคม 2560

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองเจริญ     หมู่ที่  6
 08 ธันวาคม 2560

ประกาศประกวดราคา  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 6

 08 ธันวาคม 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันเจดีย์ริมปิง  หมู่  7 
 01 ธันวาคม 2560

ประกาศประกวดราคาจ้าง   โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยสะแหล  หมู่ที่ 5

ตำบลหนองปลาสะวาย   อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน   

 28 พฤศจิกายน 2560

     1  [2]  3  4  5    


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th