ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561
            ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    ตั้งแต่เดือน    มกราคม  ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
            ภาษีป้าย                   ตั้งแต่เดือน    มกราคม  ถึง  สิ้นเดือนมีนาคม    ของทุกปี
            ภาษีบำรุงท้องที่          ตั้งแต่เดือน    มกราคม  ถึง  สิ้นเดือนเมษายน     ของทุกปี

 เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ
-    สำเนาบัตรประชาชน
-    สำเนาทะเบียนบ้าน
-    หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ถ้ามี)
-    สัญญาเช่า (ถ้ามี)
           
ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายโทร.053-978099 ต่อ 17

ท้องถิ่นดี  ภาษีช่วย  ท้องถิ่นสวย  ภาษีสร้าง
     
หมายเหตุ  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการและไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายที่กำหนด


 06 มกราคม 2561
copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th