ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


นางสุพิมล อภัยพงค์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม


นางวทัญญูตา กุนามา
นักพัฒนาชุมชน 5นางสาวสุชัญญา อินทร์แก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวนันทวดี เตจ๊ะวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th