ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


นายสมบูรณ์ กาวิรส
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



นางสุวลี พอสุยะ
ครูผู้ดูแลเด็ก



นางสมศรี ทุนร่องช้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก



นางนิจติญา กันตีมูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก



น.ส.ศิริพร ปวงกันทะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก



นางวันเพ็ญ สุราใหม่
พนักงานจ้างเหมาบริการ


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th