ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


นายสมบูรณ์ กาวิรส
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางสุวลี พอสุยะ
ครูผู้ดูแลเด็กนางสมศรี ทุนร่องช้าง
ครูผู้ดูแลเด็กนางนิจติญา กันตีมูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กน.ส.ศิริพร ปวงกันทะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางวันเพ็ญ สุราใหม่
พนักงานจ้างเหมาบริการ


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th