ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


นางมณีรัตน์ กันทาดง
ผู้อำนวยการกองคลังนางสุภาพร โพธิคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการนายณัฐวุฒิ ขยันขาย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางสุพัตรา ด้วงประสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีน.ส.วาทิณี ไชยา
พนักงานจ้างเหมาบริการน.ส.สร้อยฟ้า คำสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการน.ส.พัทรวิมล สิทธิกัน
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวอลิณฏา ยะอุปละ
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวปรียานุช วงค์เตืยน
จ้างเหมาบริการ


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th