ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


น.ส.พิมลศรี กาบบัว
หัวหน้าสำนักปลัดน.ส.ประนอม ใบโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6วนางดาราพิมพ์ ปันกาที
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายเจษฎากรณ์ ธงสิบสอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการน.ส.วนิดา ปัญญาเพียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายจรัล มูลย่อง
พนักงานจ้างทั่วไปนายประพัฒน์ ทาคำ
พนักงานจ้างทั่วไปนายปัน อินถา
พนักงานจ้างเหมาบริการนายอนันต์ วงศ์สายะ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายสาคร ตุ่นวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th