ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

รายงานประชุมสภา

รายการวันที่
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256025 ตุลาคม 2560
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที223 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-คร้ง110 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองปลาสะวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 12 พฤษภาคม 2560
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองปลาสะวาย สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 256025 เมษายน 2560
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองปลาสะวายสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 256009 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป26 ธันวาคม 2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้08 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประ31 ตุลาคม 2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง30 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง17 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ27 มิถุนายน 2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประ30 พฤษภาคม 2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ15 กุมภาพันธ์ 2559

 [1] 


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th