ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wms

กพรสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
383
เดือนที่แล้ว
2,501
ปีนี้
27,382
ปีที่แล้ว
28,160
ทั้งหมด
104,186
ไอพี ของคุณ
52.23.219.12

วิสัยทัศน์การพัฒนา
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา

    วิสัยทัศน์ได้กำหนดไว้สอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย และเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา   คือ  “เกษตรก้าวหน้า  สังคมน่าอยู่”  โดยมีนโยบายในการพัฒนาดังนี้
 
 
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

     นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย (นายถวิล  อินทร์แก้ว) ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย  เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2556  ให้ข้าพเจ้า นายถวิล  อินทร์แก้ว  ได้รับเลือกตั้ง ให้ทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย  ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับมาตรา   58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552  กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ นั้นข้าพเจ้า ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ตามแนวทางอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณ ขององค์การบริหารส่วนตำบล นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย  จะสานงานต่อ ก่องานใหม่ ใส่ใจในการอำนวยความสะดวก และการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยความเป็นธรรม อีกทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ รักษาผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีที่สุด จะใช้ความพยายาม ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายในทุก ๆ ด้าน โดยเน้นการพัฒนาแบบบูรณการทุกภาคส่วน ประสานงานกับทุกองค์กรเครือข่าย และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง    จะดำเนินการตามนโยบาย ในภาพรวมดังต่อไปนี้      
                                                           
    - ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    - ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม  สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการ  ในส่วนที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
    - สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง  จังหวัดเพื่อพัฒนาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหนองปลาสะวาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างค่านิยมร่วม ที่ดีให้เกิดขึ้น  เพื่อการพัฒนาไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  คิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย
 ทั้งนี้  ได้วางแนวทางและนโยบายในการบริหารงานไว้เป็นด้านต่าง ๆ รวม  7  ด้าน ดังนี้
 
 
1. นโยบายด้านการเกษตร

เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีฐานจากการเกษตร เนื่องประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เพื่อสร้างรายได้นำไปสู่คุณภาพที่ดีของเกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น   โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในการดำเนินงานดังนี้
1.1  พัฒนาแก้ไขทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอในการเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย
1.2  ประสานงบประมาณในการก่อสร้างหรือปรับปรุง บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย
1.3  ประสานงบประมาณในการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ทุก ๆ จุด ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย
1.4  สนับสนุนการพัฒนาด้านคุณภาพสินค้าเกษตร การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปลอดสารพิษและลดต้นทุน
1.5  สนับสนุนหรือประสานขอรับงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
1.6  ติดตามประสานงานงบประมาณในการก่อสร้างฝายวังปาน

 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาอาชีพ  สร้างงาน สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนทุกระดับ  โดยใช้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้ระดับมาตรฐานการผลิตของ เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ   ให้มีคุณภาพ  เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อรายได้ให้เกษตรกร 
2.4  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โบราณสถาน  สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และอื่นๆ ของตำบลหนองปลาสะวาย  อันนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่   
     

3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1  ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการ  ที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญามีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางสังคมของเยาวชนและประชาชนสืบไป ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อพัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นในศาสนา วัฒนธรรม   ประเพณีที่ดีงาม
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   ให้เกิดเป็นสังคมแห่งคุณภาพ สังคมมีความอบอุ่น ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และการแข่งขันกีฬา  เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของของเด็ก เยาวชน ประชาชนชาวตำบลหนองปลาสะวาย ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาหรือกิจกรรมที่สามารถนำทำให้เด็กมีความรู้ มีประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีการศึกษาที่ดีในท้องถิ่นและเตรียมก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic C0mmchity : AEC)
3.6 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้เป็นแหล่งการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3.7 สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล 

                                                             
4. นโยบายด้านสังคมคุณภาพชีวิต

4.1 สนับสนุนให้ความสำคัญของสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เอื้ออาทรต่อสังคม  ให้มีความเคารพผู้สูงอายุ   บิดา  มารดา อันไปสู่สังคมที่อบอุ่น
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมอย่างทั่วถึงยุติธรรม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข  และไม่เป็นภาระของสังคม
4.3 สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
4.4 สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ   ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบายของรัฐบาล
4.5 สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


 
5.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  เพียงพอและมีมาตรฐาน  เพื่อประโยชน์ของประชาชน
5.2  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน บำรุงรักษา ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในพื้นที่  เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน การคมนาคม  เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
5.3  ส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบชลประทาน  อาทิ   การปรับปรุงท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร   เพื่อการอุปโภคบริโภคและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ และซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 

6. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้ถูกต้องตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมด้านสาธารณสุข  เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนมีสุขภาพ  พลานามัยที่ดี มีความสมบูรณ์  แข็งแรง  ทั้งร่างกายและจิตใจ
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อการพัฒนาบริการสาธารณสุขมูลฐานของท้องถิ่น
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุข และศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  พร้อมทั้งประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาการบริหารงานสาธารณสุข
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมป้องกันโรคและโรคติดต่อ
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วม  ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ด้วยการปลูกจิตสำนึก  ในการร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน


7. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

7.1 สนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยการประสานนโยบายและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  พร้อมทั้งการประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกระดับ
7.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และเน้นการนำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารท้องถิ่น
7.3  ส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อสถานการณ์ สามารถตอบสนองนโยบายและภารกิจขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว  ให้เกิดการขับเคลื่อน ขององค์กรและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร  โดยใช้เทคโนโลยีสำหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่  เพื่อสนองตอบนโยบายการพัฒนาระบบราชการในยุคปัจจุบัน
7.5 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ทุกเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
7.6  มีการปรับปรุงการให้บริการประชาชนได้รับอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์  เท่าเทียมกันทุกระดับอย่างแท้จริง
7.7  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน เกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
7.8  บริหารงานและพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ให้มีประสิทธิภาพและป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความโปร่งใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  และสามารถตรวจสอบได้

โดย วิสัยทัศน์ และนโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายได้ บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และและพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาตำบลหนองปลาสะวายซึ่งบุคลากรในองค์กรเข้าใจและรับรู้ร่วมกันองค์กร