ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wmsสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
810
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
9,477
ปีที่แล้ว
28,160
ทั้งหมด
86,281
ไอพี ของคุณ
3.238.130.97

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.  ที่ตั้ง
         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ตั้งอยู่ เลขที่  99/9   หมู่ที่ 8   บ้านปากล้อง   ตำบลหนองปลาสะวาย   อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน  ห่างจากอำเภอบ้านโฮ่งไปทางทิศตะวันตก 17 กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดลำพูน 48 กิโลเมตร  ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.  2539  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 113  ตอนพิเศษ  52  ลงวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2539   

2.  เนื้อที่
          มีเนื้อที่ประมาณ  67  ตารางกิโลเมตร 

3.  ภูมิอากาศ
จากสภาพภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ที่โอบล้อมด้วยภูเขา และอยู่ติดกับแม่น้ำปิง ทำให้อากาศโดยทั่วไปเย็นสบาย ช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม จะมีอากาศเย็นจัดในตอนเช้า และมีหมอกลง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 14 องศาเชลเชียล และสูงสุดประมาณ 35 องศาเชลเชียลในฤดูร้อน ส่วนฤดูฝนจะมีน้ำหลาก
                ฤดูร้อน       เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม สิ้นสุดเดือน พฤษภาคม และมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน
                ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สิ้นสุดเดือนตุลาคม และมีฝนตกหนัก ในเดือนกันยายน
                ฤดูหนาว     เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีอากาศหนาวสุดในช่วงเดือนธันวาคม

4.  ภูมิประเทศ
          พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบ ติดภูเขา
        อาณาเขต    ทิศเหนือ    ติดต่อ    ตำบลหนองล่อง  อำเภอหนองล่อง ลำพูน
            ทิศใต้        ติดต่อ    ตำบลแม่สอย   อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
            ทิศตะวันออก    ติดต่อ    ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
            ทิศตะวันตก    ติดต่อ    ตำบลสบเตี๊ยะ  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่แสดงแนวเขตตำบลหนองปลาสะวาย


ชื่อหมู่บ้านและข้อมูลประชากร
ตาราง 1)   ชื่อหมู่บ้านและ จำนวนประชากรทั้งหมด    3,998  คน  รายละเอียดดังนี้

(ข้อมูล  ณ  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558  สำนักบริหารทะเบียน อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  กรมการปกครอง)

 สภาพทางเศรษฐกิจ
        โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร รายได้หลักของประชาชนในเขตตำบลหนองปลาสะวาย   คือ  อาชีพเกษตรกรรม  การทำสวนลำไย   อันเป็นที่มาของรายได้ร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมดของประชากร   รองลงมาได้แก่  อาชีพการบริการ และอื่น ๆ ตามลำดับ 
        1.   การเกษตรกรรม  ประชาชนในเขต ตำบลหนองปลาสะวาย  มีอาชีพเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่  เช่น  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  ปลูกลำไย   ปลูกมะม่วง   ปลูกข้าวโพด  ปลูกถั่วลิสง  ฯลฯ  
        2.  การปศุสัตว์    ลักษณะการปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคและใช้งานสำหรับการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้ายังมีน้อย  สัตว์ที่นิยมเลี้ยง  ได้แก่  โค สุกร  ไก่  เป็ด  ปลา
        3.  การพาณิชย์กรรมและบริการ  การประกอบการด้านพาณิชยกรรมในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย  มีสถานีให้บริการน้ำมันแบบหลอดแก้วมือหมุน จำนวน 4 แห่ง   มีตลาดสด  จำนวน 1 แห่งและร้านค้าทั่วไป (ร้านค้าปลีก)  จำนวน 38  แห่ง มีสถานประกอบการ พาณิชย์  คือฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่  จำนวน  1  แห่ง ฟาร์มไก่ไข่ อยู่ที่บ้านห้วยสะแหล เป็นฟาร์มระบบปิด มีการเลี้ยงแบบอัตโนมัติ  ซึ่งไข่ไก่ที่ได้มีความสดคุณภาพดีและราคาถูก จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
      4.  ด้านแรงงาน  ในเขตตำบลหนองปลาสะวายและพื้นที่ใกล้เคียงมีแรงงานจำนวนมาก ทั้งผู้ที่จบการศึกษาในระดับต่าง ๆ และไม่มีงานทำจึงกลับมาอยู่บ้าน และเกษตรกรจำนวนมากที่มีเวลาว่างเหลือจากงานทางการเกษตร หรือนอกฤดูทางการเกษตร   ซึ่งไม่ต้องการค่าแรงที่สูงมากเพราะได้อยู่ใกล้บ้านและประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้นหากสามารถใช้แรงงานคนทั้ง 2 กลุ่มได้ นอกจากจะเป็นการทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชนและท้องถิ่นแล้ว  ยังจะทำให้ลดการอพยพคนออกนอกพื้นที่   และทำให้คนในวัยแรงงานอยู่ในท้องถิ่น มีความช่วยเหลือครอบครัวและร่วมพัฒนาท้องถิ่นได้

สภาพทางสังคม
  1. สาธารณสุข
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2  แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่  2 และ บ้านหนองเขียด  หมู่ที่  4 ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้สะดวกและทั่วถึงมี อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครบทุกหมู่บ้าน

  2. ผู้สูงอายุ
      ผู้สูงอายุในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ทุกหมู่บ้านจะมีการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นกิจกรรมร่วมกัน  เช่น ออกกำลังกาย ทำงานฝีมือเครื่องจักสาน โดย องค์การบริหารส่วนตำบลให้เงินทุนอุดหนุนทุกปี และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะจัดงานวันผู้สูงอายุให้ลูกหลานได้รดน้ำ ดำหัวและให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมรื่นเริงร่วมกัน 
           ผู้สูงอายุชาย  จำนวน  334  คน  หญิง จำนวน 348  คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  682  คน
           ผู้พิการชาย    จำนวน    76  คน  หญิง จำนวน   71  คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน   147  คน
           ผู้ติดเชื้อชาย  จำนวน      5  คน  หญิง จำนวน     5  คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน      10  คน

  3. กลุ่มเด็กและเยาวชน
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายมีการส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้กับเยาวชนด้านต่าง ๆ ในรูปแบบโครงการและกิจกรรม ซึ่งปัจจุบันมีสภาเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง

  4. กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย มีสนามกีฬาจำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่                           บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นสนามกีฬากลาง ใช้สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน   กีฬาพื้นบ้านใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาประเภทต่างๆ  เช่น  ฟุตบอล   

5. การศึกษา
    ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย มีสถานศึกษา ดังนี้
            1. โรงเรียน                                              3     แห่ง
            2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                        1     แห่ง
            3. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                                1      แห่ง 
            4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลาสะวาย        1       แห่ง

6. ชุมชน/ศาสนา
      ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัด  จำนวน  5  แห่ง  คือ
         1.    วัดหนองสูน
         2.    วัดสันเจดีย์ริมปิง
         3.    วัดท่ากอม่วง
         4.    วัดหนองเขียด
         5.    วัดห้วยสะแหล
    วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ   มีดังนี้
          1. ประเพณีถวายเทียนพรรษา   ประมาณเดือนกรกฎาคม   มีกิจกรรมพอสังเขป ดังนี้
            -    ถวายเทียนพรรษา ให้กับวัด/สีมาในตำบลทั้ง  5  แห่ง
          2. ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ    ประมาณเดือนเมษายน  มีกิจกรรมพอสังเขป  ดังนี้
            -    จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลหนองปลาสะวาย
            -    จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
          3. ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน 
          4. ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเป็นประเพณีท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน   

การบริการพื้นฐาน
    1. การคมนาคม  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ใช้เส้นทางคมนาคมทางถนนเป็นหลัก   ในการคมนาคมทางน้ำและทางอากาศไม่มี  โดยมีถนนสายหลักคือทางหลวงชนบทหมายเลข 3004 เชื่อมต่อกับอำเภอเวียงหนองล่อง  และถนนสายรองคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108 เชื่อมต่อกับอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่    และมีเส้นทางสายต่าง ๆ เข้าหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเกือบทั้งหมด มีบางแห่งเป็นถนนลาดยาง ส่วนถนนลูกรังจะเป็นถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล           
     2.  ไฟฟ้า    ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
    3.  ประปา   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายทุกหมู่บ้าน มีระบบน้ำประปาหมู่บ้านใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุมทุกครัวเรือน    โดยการดูแลของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ในบางพื้นที่ยังขาดน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคและบริโภค
    4. โทรศัพท์   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย มีหมายเลขโทรศัพท์ครอบคลุมทั้ง  8  หมู่บ้าน สำหรับโทรศัพท์ประจำบ้านที่อยู่อาศัย  และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะให้บริการอย่างทั่วถึง  รวมถึงระบบรับ – ส่ง สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถส่งสัญญาณโทรศัพท์ได้ทุกพื้นที่ให้บริการ
    5. แหล่งน้ำ    มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  1  สาย  คือ  ลำน้ำแม่ปิง  มีสระน้ำ  2  แห่ง   มีบ่อบาดาล  25  แห่ง  มีบ่อน้ำตื้น  295  แห่ง  มีประปาหมู่บ้าน  8  แห่ง  มีถังเก็บน้ำฝน  72  แห่ง
    6. การระบายน้ำ   ที่ตั้งของตำบลหนองปลาสะวายเป็นที่ลุ่มอยู่ติดกับแม่น้ำสายสำคัญ  มีความเสี่ยงภัยต่อน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก          
    7. ขยะ  ปริมาณการทิ้งขยะในพื้นที่เขตตำบลหนองปลาสะวาย  มีจำนวนประมาณโดยเฉลี่ย  1 ตัน/วัน   โดยมีการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ , วิธีการเผา   

มวลชนจัดตั้งและอื่น ๆ

1. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย มีศูนย์ต่าง ๆ ที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้
           1. ตู้ยามตำรวจ                                            จำนวน       1      แห่ง
           2. ศูนย์ อปพร.ของ องค์การบริหารส่วนตำบล         จำนวน       1     แห่ง
           3. ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย                          จำนวน       1      แห่ง
           4. อาสาสมัครตำรวจบ้าน หมู่บ้านละ 3 คน รวมทั้งหมด    จำนวน  24        คน

ด้านการบริการประชาชน

        ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
        รถยนต์    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย มีรถยนต์ประเภทต่าง ๆ และเครื่องจักรกลไว้เพื่อบริการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนดังนี้
            1.  รถยนต์กระบะบรรทุก 4 ประตู            จำนวน  1       คัน
            2.  รถยนต์ตรวจการ                            จำนวน  1     คัน
            3.  รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด  6,000 ลิตร    จำนวน  1      คัน          
            4.  รถจักรยานยนต์                             จำนวน  2       คัน
        ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้คือ
        1.  อาคารสำนักงาน                     จำนวน     2      หลัง
        2.  อาคารห้องประชุม                    จำนวน   1      หลัง
        3.  โรงจอดรถบรรทุกน้ำดับเพลิง       จำนวน   1      หลัง
        4.  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            จำนวน   1      หลัง
        5.  อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน              จำนวน   1      หลัง

ด้านงบประมาณ
    ข้อมูลด้านงบประมาณ  ข้อมูล ณ เดือน 31  พฤษภาคม  2558
1. รายรับ   แยกเป็น
            รายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน       จำนวน       8,685,423.13     บาท
            รายได้หมวดเงินอุดหนุน          จำนวน       4,687,913.00    บาท
            รายรับ รวมทั้งสิ้น                 จำนวน    13,373,336.13      บาท
    ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง   รวมทั้งสิ้น จำนวน            267,014.68    บาท
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จำนวน             40,593.00    บาท
    ภาษีบำรุงท้องที่            จำนวน           223,193.68    บาท
    ภาษีป้าย                     จำนวน            3,228.00    บาท
    อากรการฆ่าสัตว์             จำนวน             -              บาท
 
 ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งสรรให้ รวมทั้งสิ้น           8,296,126.46       บาท
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                จำนวน       5,977,038.15       บาท
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ                              จำนวน            68,458.10       บาท
   ภาษีสุรา                                       จำนวน          623,014.40       บาท
   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯที่ดิน             จำนวน          612,693.00        บาท
   ภาษีสรรพสามิต                               จำนวน          960,401.75        บาท
   ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                     จำนวน             34,910.86         บาท
  ค่าภาคหลวงแร่                                จำนวน             19,583.20         บาท
  ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล จำนวน                         -             บาท
 
รายได้หมวดอื่น   รวมทั้งสิ้น 122,281.99  บาท
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าปรับ    จำนวน       13,958.90     บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด                           จำนวน       94,402.00     บาท
รายได้จากทรัพย์สิน                      จำนวน       13,921.09     บาท

รายได้หมวดเงินอุดหนุน  รวมทั้งสิ้น    จำนวน              19,575,484.56  บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                      จำนวน              14,887,571.56  บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป                         จำนวน                 4,687,913.00  บาท
(คชจ.ในการบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน)
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่    จำนวน         -            บาท

รายรับจากกิจการเฉพาะการและกิจการพาณิชย์ รวมทั้งสิ้น       -          บาท
2 เงินสะสม     รวมทั้งสิ้น          จำนวน          6,878,637.59       บาท
เงินสะสมเก็บรักษาไว้เอง           จำนวน           2,181,050.79      บาท
เงินสำรองเงินสะสม                  จำนวน           4,697,586.80      บาท

3 รายจ่าย   รวมทั้งสิ้น              จำนวน           9,103,689.13     บาท
งบกลาง                                จำนวน             661,624.00      บาท
รายจ่ายประจำปี                       จำนวน         8,442,065.13      บาท

4 รายจ่ายบางประเภท
เพื่อการศึกษา                                    จำนวน      1,017,730.76    บาท
เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย              จำนวน         206,635.00    บาท
     เพื่อการบรรเทาอุบัติภัยต่างๆ              จำนวน         378,812.00    บาท
     เพื่อการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน    จำนวน                    -           บาท
เพื่อการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น           จำนวน      310,000.00       บาท
เพื่อการบูรณะและก่อสร้างสาธารณประโยชน์  จำนวน 26,000.00       บาท
รายจ่ายอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น        จำนวน    7,164,511.37    บาท

5 ข้อมูลย้อนหลัง
รายได้จริงโดยประมาณรวมเงินอุดหนุน
ปีงบประมาณ 2554             จำนวน   15,444,106.16    บาท
ปีงบประมาณ 2555             จำนวน   15,046,986.65    บาท
ปีงบประมาณ 2556             จำนวน   18,931,792.64    บาท
ปีงบประมาณ 2557             จำนวน   18,156,915.18      บาท

รายได้ทั้งหมดไม่รวมเงินอุดหนุน
ปีงบประมาณ 2554            จำนวน     10,447,653.16    บาท
ปีงบประมาณ 2555            จำนวน  10,438,042.65    บาท
ปีงบประมาณ 2556            จำนวน     13,902,616.64    บาท
ปีงบประมาณ 2557            จำนวน     12,479,466,18    บาท

รายจ่ายจริงย้อนหลัง  3 ปี
ปีงบประมาณ 2554            จำนวน      15,771,781.99    บาท
ปีงบประมาณ 2555             จำนวน    20,775,756.99    บาท
ปีงบประมาณ 2556            จำนวน      15,495,736.82    บาท
ปีงบประมาณ 2557            จำนวน      18,153,968.99    บาท

ด้านโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย