ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

วิสัยทัศน์การพัฒนา 

                วิสัยทัศน์ได้กำหนดไว้สอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย และเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา   คือ  เกษตรก้าวหน้า  สังคมน่าอยู่  โดยมีนโยบายในการพัฒนาดังนี้

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย 

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย (นายถวิล อินทร์แก้ว) ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.. 2556 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย  เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2556  ให้ข้าพเจ้า นายถวิล อินทร์แก้ว  ได้รับเลือกตั้ง ให้ทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย  ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับมาตรา   58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6) พ.ศ.  2552  กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ นั้นข้าพเจ้า ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ตามแนวทางอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณ ขององค์การบริหารส่วนตำบล นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย  จะสานงานต่อ ก่องานใหม่ ใส่ใจในการอำนวยความสะดวก และการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยความเป็นธรรม อีกทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ รักษาผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีที่สุด จะใช้ความพยายาม ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายในทุก ๆ ด้าน โดยเน้นการพัฒนาแบบบูรณการทุกภาคส่วน ประสานงานกับทุกองค์กรเครือข่าย และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง       จะดำเนินการตามนโยบาย ในภาพรวมดังต่อไปนี้                                                                 

    - ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    - ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม  สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการ  ในส่วนที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง

    - สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง จังหวัดเพื่อพัฒนาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหนองปลาสะวาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างค่านิยมร่วม ที่ดีให้เกิดขึ้น  เพื่อการพัฒนาไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่ เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  คิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย

 ทั้งนี้  ได้วางแนวทางและนโยบายในการบริหารงานไว้เป็นด้านต่าง ๆ รวม  7  ด้าน ดังนี้

 

1. นโยบายด้านการเกษตร

เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีฐานจากการเกษตร เนื่องประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เพื่อสร้างรายได้นำไปสู่คุณภาพที่ดีของเกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น  โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในการดำเนินงานดังนี้

1.1 พัฒนาแก้ไขทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอในการเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย

1.2 ประสานงบประมาณในการก่อสร้างหรือปรับปรุง บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย

1.3  ประสานงบประมาณในการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ทุก ๆ จุด ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย

1.4 สนับสนุนการพัฒนาด้านคุณภาพสินค้าเกษตร การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปลอดสารพิษและลดต้นทุน

1.5 สนับสนุนหรือประสานขอรับงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

1.6 ติดตามประสานงานงบประมาณในการก่อสร้างฝายวังปาน

 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาอาชีพ  สร้างงาน สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนทุกระดับ  โดยใช้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้ระดับมาตรฐานการผลิตของ เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ   ให้มีคุณภาพ  เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อรายได้ให้เกษตรกร 

2.4  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โบราณสถาน  สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และอื่นๆ ของตำบลหนองปลาสะวาย  อันนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่    

     

 

 

 

 

 

 

 

3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.1  ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการ  ที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญามีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางสังคมของเยาวชนและประชาชนสืบไป ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อพัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นในศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงาม

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   ให้เกิดเป็นสังคมแห่งคุณภาพ สังคมมีความอบอุ่น ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และการแข่งขันกีฬา  เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของของเด็ก เยาวชน ประชาชนชาวตำบลหนองปลาสะวาย ให้ห่างไกลจากยาเสพติด

3.5ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาหรือกิจกรรมที่สามารถนำทำให้เด็กมีความรู้ มีประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีการศึกษาที่ดีในท้องถิ่นและเตรียมก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic C0mmchity : AEC)

3.6 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้เป็นแหล่งการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

3.7 สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล 

                                                              

4. นโยบายด้านสังคมคุณภาพชีวิต

4.1 สนับสนุนให้ความสำคัญของสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เอื้ออาทรต่อสังคม ให้มีความเคารพผู้สูงอายุ  บิดา  มารดา อันไปสู่สังคมที่อบอุ่น

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมอย่างทั่วถึงยุติธรรม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข  และไม่เป็นภาระของสังคม

4.3 สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ

4.4 สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ   ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบายของรัฐบาล

4.5 สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

5.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  เพียงพอและมีมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

5.2  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน บำรุงรักษา ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในพื้นที่  เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน การคมนาคม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

5.3  ส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบชลประทาน  อาทิ   การปรับปรุงท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร   เพื่อการอุปโภคบริโภคและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

5.4 ส่งเสริมสนับสนุนติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ และซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

6. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้ถูกต้องตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมด้านสาธารณสุข  เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนมีสุขภาพ  พลานามัยที่ดี มีความสมบูรณ์  แข็งแรง  ทั้งร่างกายและจิตใจ

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อการพัฒนาบริการสาธารณสุขมูลฐานของท้องถิ่น

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุข และศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  พร้อมทั้งประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาการบริหารงานสาธารณสุข 

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมป้องกันโรคและโรคติดต่อ

6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วม  ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกจิตสำนึก  ในการร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน

 

 

 

 

 

 

7. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

 7.1 สนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยการประสานนโยบายและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งการประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกระดับ

7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และเน้นการนำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารท้องถิ่น

7.3  ส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อสถานการณ์ สามารถตอบสนองนโยบายและภารกิจขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว  ให้เกิดการขับเคลื่อน ขององค์กรและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสำหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่  เพื่อสนองตอบนโยบายการพัฒนาระบบราชการในยุคปัจจุบัน

7.5 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ทุกเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย 

7.6  มีการปรับปรุงการให้บริการประชาชนได้รับอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เท่าเทียมกันทุกระดับอย่างแท้จริง

7.7  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน เกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

7.8  บริหารงานและพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้มีประสิทธิภาพและป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความโปร่งใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

 

โดย วิสัยทัศน์ และนโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายได้ บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และและพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาตำบลหนองปลาสะวายซึ่งบุคลากรในองค์กรเข้าใจและรับรู้ร่วมกันองค์กร

 


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th