ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนนายสม ทะนุตัน
ประธานสภานายสุพรรณ แปงอุด
รองประธานนางแววดาว ศิริศักดิ์ณัฐกาล
เลขาสภา

สมาชิกสภาเขตที่ 1นายอุดม กันทะ
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 1


นางแววดาว ศิริศักดิ์ณัฐกาล
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 1


นายอำนวย สิงห์วงค์
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 2


นายสมบัติ ปัญญาคำ
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 2


นายวิรัตน์ เป็งขัน
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 3


นายประวิล ดีตุ้ย
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 3


นายมานพ กันยอง
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 4


นายวินัย กองชัย
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 4


นายทน ด้วงเขียว
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 5

สมาชิกสภาเขตที่ 2นายโกวิท จาสุข
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 5


นายธวัช กันตุ่น
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 6


นายสม ทะนุตัน
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 6


นายเกษม ตาแก้ว
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 7


นายสุพรรณ แปงอุด
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 7


นายแผน ตาดี
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 8


นายนาม ผานดอยแดน
สมาชิก อบต.หนองปลาสะวาย หมู่ 8


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th