ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสร้างแนวทางการพัฒนาอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสร้างแนวทางการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามความต้องการของแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.ฝีมือแรงงาน จ.ลำพูน ผู้เรียนประกอบด้วยกลุ่มสตรีในพื้นที่และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองปลาสะวาย สำหรับวันนี้เรียนและฝึกปฏิบัติจัดดอกไม้ทรงหยดน้ำ ทรงกลม ทรงครึ่งวงกลมและทรงแอล

 
19 มกราคม 2561


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th