ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเพื่อ ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะเห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
12 กันยายน 2560


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th