ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

โครงการ การให้ความรู้เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งบุคลากรและหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ในฐานกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
25 กันยายน 2558

การมอบวัสดุ อุปกรณ์ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.ลำพูน ในพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
02 กันยายน 2558

โครงการอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าลายดี โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จ.ลำพูน ภายใต้กิจกรรมโครงการผ้าทอลายดีหนองปลา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ทอผ้าตำบลหนองปลาสะวาย

 


02 กันยายน 2558

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559
02 กันยายน 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลาสะวายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
26 สิงหาคม 2558


26 สิงหาคม 2558


26 สิงหาคม 2558

      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 (กิจกรรมบวชป่าชุมชน) โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ เด็กนักเรียน หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
26 สิงหาคม 2558


26 สิงหาคม 2558


26 สิงหาคม 2558

|<<<.....23456

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th