ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายร่วมกับทุกภาคส่วนอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ชาวลำพูนร่วมสร้างประวัติศาสตร์เพื่อแชมป์สมัยที่ 12           7 สิงหาคม ประชามติร่วมใจ ออกเสียงประชามติ
15 กรกฎาคม 2559

วันที่ 24 มิ.ย. 2559 กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปลาสะวาย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย จำนวน 20 รายๆละ 2,000 บาท
15 กรกฎาคม 2559

วันที่ 24 มิ.ย. 2559 ร่วมให้การต้อนรับนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางตรวจเยี่ยมบ้านราษฎรผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย
15 กรกฎาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลาสะวาย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
21 เมษายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยร่วมกับผู้นำในหมู่บ้าน แกนนำในหมู่บ้านช่วยกันระดมความคิดปรึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านรวมทั้งตำบล
03 มีนาคม 2559


01 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาบุคลากร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดของบุคคลในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เหมาะสมทันเหตุในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารส่วนท้องถิ่น ( ระบบแท่ง ) ตามประกาศ ก.ถ. ก.กลาง และ ก.อบต.จังหวัด อย่างแท้จริง กิจกรรมการทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น คึกษาแนวคิดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในการประกอบอาชีพ จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 มกราคม 2559

ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ป้องกันจังหวัดฯ นายอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมคณะ ออกตรวจติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งตำบลหนองปลาสะวาย และมอบนโยบายในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ฯ
14 มกราคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย จัดกิจกรรมทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2559 วันที่ 7 มกราคม 2559 ณ วัดดอยหลังถ้ำ
12 มกราคม 2559

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 18:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย นำโดยนายถวิล อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานลูกจ้างในสังกัด คณะครูอาจารตำบลหนองปลาสะวาย ส่วนราชการตำบลหนองปลาสะวาย และประชาชนตำบลหนองปลาสะวายเข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านได้ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
11 ธันวาคม 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบ้านโฮ่งในการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
03 ธันวาคม 2558

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย (การทำโคมไฟล้านนากระดาษสา)
25 พฤศจิกายน 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายร่วมเดินขบวน งานประเพณีแห่แค่หลวงอำเภอบ้านโฮ่ง วัฒนธรรมโบราณ หนึ่งเดียวในล้านนา ประจำปี 2558 อำเภอบ้านโฮ่ง
25 พฤศจิกายน 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย โดยมีนายถวิล อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือว่าการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่อง และควบคู่ไปกับกลุ่มอื่น ๆ  ในสังคม เช่น เด็ก  เยาวชน  และสตรี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคมต่อไป
04 พฤศจิกายน 2558

โครงการ สภาเด็กตำบลหนองปลาสะวายร่วมงาน วันเยาวชนแห่งชาติจ.ลำพูน ประจำปี 2558 "สานฝันเยาวชนลำพูน วิถีวัฒนธรรม ทางนำสู่สังคม" วันที่28 กย58 ณ ห้องประชุม อบจ ลำพูน
05 ตุลาคม 2558

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th