ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


10 ตุลาคม 2559

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ครั้งที่4/2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559
03 ตุลาคม 2559

การประชุมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพฯภายใต้โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
08 กันยายน 2559

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน มอบของเครื่องใช้และขวัญกำลังใจแก่ นางแก้ว จาสุข เลขที่ 40 ม.6 บ้านหนองเจริญ ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ที่ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง
06 กันยายน 2559

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการในพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวายและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
06 กันยายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ได้รับมอบพัสดุ จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน โดยนายมนู ศรีประสาท รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทนประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.ลำพูน ให้กับนางสาวมือ อินทร์เต เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 5 ตำบล.หนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮง จังหวัดลำพูน
31 สิงหาคม 2559

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากโครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาเพื่อออกแบบโปรแกรมและเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และนักท่องเที่ยว ให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
31 สิงหาคม 2559

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (วาระที่2)(วาระที่3)
31 สิงหาคม 2559

ต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีบัวบานและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานในการศึกษาดูงานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลาสะวาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสภาวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนในการพัฒนา
31 สิงหาคม 2559

นายสม ทะนุตัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายพร้อมสมาชิกสภา คณะผู้บริหารนำโดย นายถวิล อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายและข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมแสดงความเสียใจและมอบพวงหรีดเคารพศพ นายกำจร ท้าวอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่7 บ้านสันเจดีย์ริมปิง ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
23 สิงหาคม 2559


23 สิงหาคม 2559

อำเภอบ้านโฮ่งกับเหล่ากาชาดอำเภอบ้านโฮ่งและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายให้ความช่วยเหลือมอบถุงยังชีพและขวัญกำลังแก่ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน นางอำไพ จาสุขเลขที่ 40 หมู่ 6 บ้านหนองเจริญ ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
23 สิงหาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง
15 สิงหาคม 2559

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่า ณ ที่ทำการด่านป้องกันรักษาป่าชุมชนบ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
15 สิงหาคม 2559


01 สิงหาคม 2559

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th