ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการในพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวายและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
06 กันยายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ได้รับมอบพัสดุ จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน โดยนายมนู ศรีประสาท รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทนประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.ลำพูน ให้กับนางสาวมือ อินทร์เต เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 5 ตำบล.หนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮง จังหวัดลำพูน
31 สิงหาคม 2559

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากโครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาเพื่อออกแบบโปรแกรมและเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และนักท่องเที่ยว ให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
31 สิงหาคม 2559

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (วาระที่2)(วาระที่3)
31 สิงหาคม 2559

ต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีบัวบานและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานในการศึกษาดูงานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลาสะวาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสภาวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนในการพัฒนา
31 สิงหาคม 2559

นายสม ทะนุตัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายพร้อมสมาชิกสภา คณะผู้บริหารนำโดย นายถวิล อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายและข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมแสดงความเสียใจและมอบพวงหรีดเคารพศพ นายกำจร ท้าวอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่7 บ้านสันเจดีย์ริมปิง ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
23 สิงหาคม 2559


23 สิงหาคม 2559

อำเภอบ้านโฮ่งกับเหล่ากาชาดอำเภอบ้านโฮ่งและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายให้ความช่วยเหลือมอบถุงยังชีพและขวัญกำลังแก่ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน นางอำไพ จาสุขเลขที่ 40 หมู่ 6 บ้านหนองเจริญ ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
23 สิงหาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง
15 สิงหาคม 2559

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่า ณ ที่ทำการด่านป้องกันรักษาป่าชุมชนบ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
15 สิงหาคม 2559


01 สิงหาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายร่วมกับทุกภาคส่วนอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ชาวลำพูนร่วมสร้างประวัติศาสตร์เพื่อแชมป์สมัยที่ 12           7 สิงหาคม ประชามติร่วมใจ ออกเสียงประชามติ
15 กรกฎาคม 2559

วันที่ 24 มิ.ย. 2559 กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปลาสะวาย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย จำนวน 20 รายๆละ 2,000 บาท
15 กรกฎาคม 2559

วันที่ 24 มิ.ย. 2559 ร่วมให้การต้อนรับนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางตรวจเยี่ยมบ้านราษฎรผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย
15 กรกฎาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลาสะวาย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
21 เมษายน 2559

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th