ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เพื่อจัดทำร่างแผนและพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 (ฉบับเติมฉบับที่ 1 ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
24 กุมภาพันธ์ 2560

14 ก.พ. 60 รายการทั่วถิ่นแดนไทย สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ได้มาบันทึกเทปรายการ โดยได้นำเสนอภูมิปัญญาการทอผ้า และลวดลายความสวยงามของผ้าจกทอมือบ้านหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
14 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 อบต.หนองปลาสะวาย และนางกิ่งกาญจน์ ธรรมนันตา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ สตรีพิการต้นแบบจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 และใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ซึ่งจัดโดย สนง.พมจ.ลพ. ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน อบจ.ลำพูน ณ อบจ.ลำพูน ภายในงานมีการแสดงของคนพิการ และมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่คนพิการที่มาร่วมงานจำนวน 600 คน
26 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2560 มีการประเมินคัดกรองสุขภาพเบี้องต้นของผู้สูงอายุ กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
20 มกราคม 2560

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยท่่ี 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
09 กุมภาพันธ์ 2560


24 พฤศจิกายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ส่วนราชการทั้งอำเภอบ้านโฮ่งและประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมรวมพลัง แห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
24 พฤศจิกายน 2559

27 ตุลาคม 2559 นายถวิล อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายพร้อมคณะเข้าร่วมสวดอภิธรรมเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดปทุมวราราม ( สันปูเลย )
01 พฤศจิกายน 2559

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
01 พฤศจิกายน 2559

23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายถวิล อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิสภา,ข้าราชการ,ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
25 ตุลาคม 2559

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายได้จัด โครงการอบรมให้ความรู้ทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2560 โดยเชิญผู้นำในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมอบรมฯ
21 ตุลาคม 2559


21 ตุลาคม 2559

กองสวัสดิการและสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ได้ประชุมผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและผลักดันให้ชมรมผู้อายุเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง
20 ตุลาคม 2559


14 ตุลาคม 2559

7 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายโดยกองสวัสดิการและสังคมดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในตำบลหนองปลาสะวาย
07 ตุลาคม 2559

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th