ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย นำดอกไม้จันทน์ รวม 2,400 ดอก ส่งมอบ ให้กับ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง นำไปเก็บรักษาเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป
06 กันยายน 2560

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
06 กันยายน 2560

วันนี้ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย พร้อมเพียงกันเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
24 สิงหาคม 2560

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระที่ 2) (วาระที่ 3)
24 สิงหาคม 2560

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระที่ 1)
24 สิงหาคม 2560

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
27 เมษายน 2560

การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
07 มีนาคม 2560

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย ประจำปี 2560 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
02 มีนาคม 2560


27 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาสะวาย ร่วมกับ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ดำเนินจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาสะวาย
27 กุมภาพันธ์ 2560

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพฯ โดยนำสมาชิกกลุ่มฯ ไปอบรมและศึกษาดูงานเทคนิคการทอผ้าตีนจก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตีนจก การบริหารจัดการและดำเนินงานของกลุ่มฯ และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านท้องฝาย และ อบต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
24 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เพื่อจัดทำร่างแผนและพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 (ฉบับเติมฉบับที่ 1 ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
24 กุมภาพันธ์ 2560

14 ก.พ. 60 รายการทั่วถิ่นแดนไทย สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ได้มาบันทึกเทปรายการ โดยได้นำเสนอภูมิปัญญาการทอผ้า และลวดลายความสวยงามของผ้าจกทอมือบ้านหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
14 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 อบต.หนองปลาสะวาย และนางกิ่งกาญจน์ ธรรมนันตา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ สตรีพิการต้นแบบจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 และใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ซึ่งจัดโดย สนง.พมจ.ลพ. ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน อบจ.ลำพูน ณ อบจ.ลำพูน ภายในงานมีการแสดงของคนพิการ และมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่คนพิการที่มาร่วมงานจำนวน 600 คน
26 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2560 มีการประเมินคัดกรองสุขภาพเบี้องต้นของผู้สูงอายุ กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
20 มกราคม 2560

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th