ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย โดยเทศบาลตำบลศรีเตี้ย นำคณะมาศึกษาดูงานการทอผ้า พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย เยี่ยมชมโรงทอผ้า และเจดีย์แม่หม่ายวัดสันเจดีย์ริมปิง
20 กันยายน 2560

การประกาศผลและมอบประกาศนียบัตร การประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์โรคติดต่อในชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
20 กันยายน 2560

วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. อบต. หนองปลาสะวาย ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกแบบและจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคาย โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานเปิด ณ วัดพระเจ้าตนหลวง ม.1 บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
15 กันยายน 2560

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเพื่อ ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะเห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
12 กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย นำดอกไม้จันทน์ รวม 2,400 ดอก ส่งมอบ ให้กับ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง นำไปเก็บรักษาเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป
06 กันยายน 2560

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
06 กันยายน 2560

วันนี้ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย พร้อมเพียงกันเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
24 สิงหาคม 2560

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระที่ 2) (วาระที่ 3)
24 สิงหาคม 2560

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระที่ 1)
24 สิงหาคม 2560

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
27 เมษายน 2560

การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
07 มีนาคม 2560

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย ประจำปี 2560 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
02 มีนาคม 2560


27 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาสะวาย ร่วมกับ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ดำเนินจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาสะวาย
27 กุมภาพันธ์ 2560

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพฯ โดยนำสมาชิกกลุ่มฯ ไปอบรมและศึกษาดูงานเทคนิคการทอผ้าตีนจก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตีนจก การบริหารจัดการและดำเนินงานของกลุ่มฯ และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านท้องฝาย และ อบต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
24 กุมภาพันธ์ 2560

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th