ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wmsสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
990
เดือนที่แล้ว
1,695
ปีนี้
13,738
ปีที่แล้ว
16,188
ทั้งหมด
62,382
ไอพี ของคุณ
3.228.21.204 ณ วัดสันเจดีย์ริมปิง ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

13 กรกฎาคม 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
12 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้บริหารพร้อมกับ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผอ.กองคลัง ผอ.กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับพื้นที่ใหม่ (Long Team Care : LTD) ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1 เชียงใหม่
01 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสร้างแนวทางการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามความต้องการของแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.ฝีมือแรงงาน จ.ลำพูน ผู้เรียนประกอบด้วยกลุ่มสตรีในพื้นที่และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองปลาสะวาย สำหรับวันนี้เรียนและฝึกปฏิบัติจัดดอกไม้ทรงหยดน้ำ ทรงกลม ทรงครึ่งวงกลมและทรงแอล
19 มกราคม 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
23 พฤศจิกายน 2560

กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปลาสะวาย จัดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองปลาสะวาย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและหารือการดำเนินงาน กองทุนฯ
23 พฤศจิกายน 2560

อบต.หนองปลาสะวาย นำโดย นายถวิล อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย นำยอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมทำบุญในงานทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนร่มประดู่และห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย (ศรีวิชัยประชานุสรณ์) ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
15 พฤศจิกายน 2560


25 ตุลาคม 2560

นายถวิล อินทร์แก้ว นายก อบต.หนองปลาสะวายเป็นประธาน ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานและซักซ้อมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในคราวเดียวกัน โดยมีผู้นำชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการอบรมในวันนี้ ณ ห้องประชุม อบต.หนองปลาสะวาย
24 ตุลาคม 2560

23 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายร่วมงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ " วันปิยมหาราช " เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
23 ตุลาคม 2560

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายถวิล อินทร์แก้ว นายก อบต.หนองปลาสะวาย ให้เกียรติเป็นประธานมอบฯ และมีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ อ.บ้านโฮ่ง และตัวแทน รพสต.หนองปลาสะวาย เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีต่อนักเรียนผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย
16 ตุลาคม 2560

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองปลาสะวาย เข้าร่วมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกับ พมจ.ลำพูนและสภาเด็กฯ แต่ละ อปท. ในเขต อ.บ้านโฮ่ง โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานและสักขีพยานในการคัดเลือก
26 กันยายน 2560

ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561
21 กันยายน 2560

การประกาศผลและมอบประกาศนียบัตร การประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์โรคติดต่อในชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
20 กันยายน 2560

ชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย โดยเทศบาลตำบลศรีเตี้ย นำคณะมาศึกษาดูงานการทอผ้า พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย เยี่ยมชมโรงทอผ้า และเจดีย์แม่หม่ายวัดสันเจดีย์ริมปิง
20 กันยายน 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (86 รายการ)