ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

นางจินดา ศรีมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายนายสมพงษ์ ด้วงประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายน.ส.พิมลศรี กาบบัว
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสมศักดิ์ คำใจยา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมพงษ์ ด้วงประสิทธิ์
รองปลัด รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางมณีรัตน์ กันทาดง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมบูรณ์ กาวิรส
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสุพิมล อภัยพงค์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม


นายสุรินทร์ โชตินันทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


copyright © 2558 www.nongplasawai.go.th