นายสมบัติ ปัญญาคำ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวินัย กองชัย

รองสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางแววดาว ศิริศักดิ์ณัฐกุล

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอุดม กันทะ

ส.อบต. หมู่ 1 บ้านหนองสูน

นายอำนวย สิงห์วงค์

ส.อบต. หมู่ 2 บ้านหนองปลาสะวาย

นายวิรัตน์ เป็งขันธ์

ส.อบต. หมู่ 3 บ้านท่ากอม่วง

นายประวิล ดีตุ้ย

ส.อบต. หมู่ 3 บ้านท่ากอม่วง

นายมานพ กันยอง

ส.อบต. หมู่ 4 บ้านหนองเขียด

นายโกวิท คำสุข

ส.อบต.หมู่ 5 บ้านห้วยสะแหล

นายทน ด้วงเขียว

ส.อบต.หมู่ 5 บ้านห้วยสะแหล

นายสม ทะนุตัน

ส.อบต.หมู่ 6 บ้านหนองเจริญ

นายธวัช กันตุ่น

ส.อบต.หมู่ 6 บ้านหนองเจริญ

นายสุพรรณ แปงอุด

ส.อบต. หมู่ 7 บ้านสันเจดีย์ริมปิง

นายเกษม ตาแก้ว

ส.อบต. หมู่ 7 บ้านสันเจดีย์ริมปิง

นายแผน ตาดี

ส.อบต.หมู่ 8 บ้านปากล้อง

นายนาม ผานดอยแดน

ส.อบต.หมู่ 8 บ้านปากล้อง